Inschrijving praktisch

Documenten en formulier

Je moet eerst de voorwaarden goed nalezen. Als je dat hebt gedaan en je denkt dat jij een sociale woning mag huren, dan moet je ons verschillende documenten bezorgen. Vergeet ook zeker niet je identiteiskaart of paspoort mee te brengen.

Inschrijvingsformulier

De belangrijkste documenten zijn inschrijvingsformulier en het formulier woonnoodbepaling . Vul dit zeer goed in. Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar moet het formulier ondertekenen. Meer info over het inschrijvingsformulier vindt je hier terug.

Ingeschreven in register

We hebben een overzicht nodig van alle adressen waar jij reeds hebt gewoond. Deze documenten vragen wij steeds zelf op. Hiervoor moet je niets doen.

Leeftijd

Om je leeftijd te kunnen vaststellen vragen we steeds je paspoort mee te brengen. Iedereen die ouder is dan 18 moet hiervan een kopie bezorgen.

Inkomen

Afhankelijk van je situatie moet je andere papieren meebrengen. Dit steeds van de laatste drie maanden.

Je situatie

welke papieren moet je meebrengen

Je hebt gewerkt OF werkt

Gelieve uw loonfiches te bezorgen

Je ontvangt leefloon of hebt leefloon ontvangen

Gelieve een bewijs van OCMW te bezorgen met een overzicht van het leefloon laatste 3 maanden

Je was student

Indien je geen inkomsten had de laatste drie maanden, gelieve hiervoor een verklaring op eer te bezorgen

Je krijgt of kreeg werkloosheidsuitkering

Gelieve een overzicht te bezorgen van de werkloosheidsuitkering

Je ontvang FOD invaliditeit

Gelieve een overzicht te bezorgen van de ontvangen inkomsten (dit kan door officieel attest OF rekeninguitreksels)

Je ontvangt invaliditeit van de mutualiteit

Gelieve een overzicht te bezorgen van de ontvangen inkomsten. Dit door officieel attest van mutualiteit

Je krijgt pensioen

Gelieve een kopie van je pensioenfiche te bezorgen

Belastbaar inkomen (verklaring op eer geen inkomsten)
Om te voldoen aan de voorwaarden van het SVK vragen we steeds de belastingen op van 3 jaar terug. Dit doet het SVK steeds voor u.

 

Inburgeren

Als je verplicht moet inburgeren, breng dan volgende papieren mee:

  • Een attest van inburgering
  • Een attest van Elders Verworven Competenties
  • Het inburgeringscontract voor de verplichte inburgeraars (moedercontract)
  • Een attest van vrijstelling van de inburgeringsplicht
  • Een attest van aanmelding, uitgereikt door het Onthaalbureau
  • Een attest van heraanmelding
  • Een attest van uitstel van aanmelding
  • Het inburgeringscontract voor de verplichte inburgeraar die beroepsmatig werkzaam is
  • Attest tijdelijke opschorting
  • Een addendum bij het inburgeringscontract

 

Detailfiche de Mandel

Hier moet u steeds uw keuzes invullen waar u wenst te wonen wanneer wij uw dossier doorsturen naar de Mandel.

 

Woonnood

Om uw woonnood te kunnen vaststellen, vragen we steeds dat u langskomt bij ons op kantoor. Dan kunnen we kijken welke specifieke woonnood u heeft en welke documenten u hiervoor moet bezorgen. Hieronder kan u echter toch al een eerste aanzet vinden:

Geen huisvesting / opvang

sociale dienst - verslag

Een instelling, opvangtehuis of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders (punten kunnen worden toegekend tot maximum 6 maanden na de KH de instelling mag of kan verlaten)

attest instelling

Noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel

attest/contract van de woning

Verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie
Hieronder vallen ook kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn omwille van een stukgelopen relatie en vervolgens bij familie of vrienden intrekken.

verklaring op eer
attest verlies recht op bewoning
sociaal verslag
andere

Gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)

vonnis

Opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn < 3 maanden

opzeg brief

Gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis)

¶oproepingsbrief tot uithuiszetting of niet betekend vonnis

Opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn > 3 maanden

¶opzegbrief

Onbewoonbaarverklaring met bevel woning te verlaten

bewijs woondienst

Overbewoondverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot overbewoondverklaring

bewijs woondienst

Ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring met in beide gevallen op het technisch verslag, minimaal drie gebreken in categorie III in de hoofdrubrieken Omhulsel en Binnenstructuur of drie gebreken in categorie IV en 60 strafpunten (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

bewijs woondienst

Overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode, of onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap

bewijs woondienst OF kopie huurcontract

Ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

bewijs woondienst

Ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiŽle instantie (bijv. van een gemeente, woonwinkel, LOGO, politie,Ö) (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek)

bewijs woondienst

De te betalen huurprijs bedraagt > 50% van het gezinsinkomen

huurcontract/ rekeninguittreksel

De te betalen huurprijs bedraagt > 35% maar < 50% van het gezinsinkomen

huurcontract/ rekeninguittreksel

Zelfstandig moeten wonen in kader decreet bijzondere jeugdbijstand

bewijs bijzondere jeugdzorg